СЪБИТИЕ ПОД ЗНАКА НА ENCATC

1eCpVX

 

Международната конференция “Културата, наследството и туризма като фактори за устойчиво развитие на малките и средни градове (МСГ): Европейската перспектива” ще обедини изследователи и експерти, представителни на общинската администрация и неправителствения сектор, творци и социални предприемачи, за да дискутират възможните стратегии и подходи за мобилизиране на културните ресурси на града в търсене на творчески решения за справяне с предизвикателствата и рисковете на съвременния неолиберален свят.

Въпреки че малките и средни градове представляват над 60% от Европейската градска селищна система и дават подслон на мнозинството от европейското градско население, те получават непропорционално малко обществено и изследователско внимание и финансова подкрепа в сравнение с големите градове и метрополисите. Докато в миналото те са били сравнително добре защитени от глобалната конкуренция за ресурси, инвестиции и туристи, понастоящем “по-малките градове се изправят пред предизвикателства, по-големи от когато и да било в миналото”, затова и нуждата да се планират стратегически и да се мобилизират ресурсите е по-голяма от всякога (Kresl and Ietri 2016: 7).

Като акцентира върху добри примери от различни европейски градове и идентифицира факторите за техния успех, конференцията ще изследва потенциала на културата, наследството и туризма да създават работни места и предотвратяват младежката имиграция чрез трансформирането на МСГ в центрове на културно предприемачество и социална интеграция, но преди всичко – в добри места за живеене и работа. 

Конференцията е инициатива на катедра „Културология“ на Югозападния университет „Неофит Рилски“ и се осъществя с подкрепата на ФНИ на МОН (Договор КП-06-МНФ/11), съвместно с Българската социологическа асоциация и Община Благоевград. Събитието е отличено със знака на ENCATC – най-голямата Европейска мрежа за обучение в областта на културните политики и културния мениджмънт.

 1eCpVX                       pFfDX5                       imyWWM                   rn3FqM